صفحه ی نخست

لوله باز کنی با رعایت بهداشت کرونایی
50درصد تخفیف شرایط کرونایی
فوری بودن خدمات
15 دقیقه ای رسیدن 97%
رعایت بهداشت
داستن ماسک و دستکش 100%
تجهیزات به روز
دستگاه های عالی بدون اسیب به لوله 97%
قیمت
قیمت عالی در خدمات 90%
رفتار مناسب پرسنل
بسیار مودب هستند 97%
0
مشتریان ما
0
پرسنل دایمی ما